Арабска калиграфия - стилът Дийуани


     Стилът Дийуани е Османския паралел на Шикасте (пречупен стил). Той е създаден от Ибрахим Мюниф в края на 15-ти век въз основа на турско-персийския стил Та'лик. Дийуани достига своя зенит през 17-ти век благодарение на известния калиграф Шала паша.
      Както и Рик'а , Дийуани става любим стил; за записване на Османската документация.Той е необикновено закръглен и високо структуриран, буквите са без знаци за гласни букви и се изписват слято. От Дийуани се развива и орнаментална разновидност, наречена Дийуани Джали известна също като Хумаюни (Имперска). Създаването и е присъдено на Хафиз Утман. Интервалите между буквите са запълнени с декоративни орнаменти, който не винаги имат смисъл от гледна точка на правопис. Дийуани Джали е често използван за украса."Аллах е велик"

"Мохамед е Пратеника на Аллах"
(Коран: Сура 48, Ал-фат'х, стих 29)


"В името на Аллах, най-благотворния, най-милостивия: И за благодатта на твоя Господ възвестявай!"
(Коран: Сура 93, Ад-Духа, стих 11)

" О, вярващи, предписано ви е говеенето, както бе предписано и за онези преди вас, за да се побоите"
(Коран: Сура 2, Ал-Бакара, стих 183)


"Онези, които вярват и сърцата им се успокояват при споменаването на Аллах. О, да, при споменаването на Аллах сърцата се успокояват."
(Коран: Сура 13, Ар-Ра'ад, стих 28)


"Онези които ме учат, имат моето вечно уважение"
Стилът Тулут

Повече информация за арабската калиграфия и изкуство можете да намерите на http://www.islamicart.com/.